ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


สาริกา แอดเวนเจอร์ พอยท์ จ.นครนายก
สาริกาเนเจอร์ทริ๊ป จ.นครนายก


นก แก่งกระจานและภาคตะวันตก

        ภาคตะวันตก     มีเนื้อที่   75,365   ตารางกิโลเมตรแบ่งแยกจากภาคเหนือ  โดยใช้ เส้นรุ้งที่ 16 องศา 30 ลิปดาเหนือ   และ แบ่งจากภาคใต้  ที่เส้นรุ้ง 11 องศา   40 ลิปดาเหนือ  ลักษณะพื้นที่เป็น ภูเขาเตี้ยๆ     มียอดที่สูงที่สุด   1,181  เมตร  ภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง เนื่องจาก เป็น บริเวณ อับน้ำฝนของ เทือกเขาตะนาวศรีที่กั้นพรมแดน  ระหว่างไทยกับพม่า  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  ต่อปี  1,000 ม.ม.  อุณหภูมิ อยู่ระหว่าง   5.5  ถึง  43.5  องศาเซลเซียส  ฝนจะตกชุกทาง ด้านใต้ และ ด้านตะวันตก  ในฤดูที่ลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้   พัดผ่าน   แต่ บริเวณ ที่ติดกับชายแดนพม่า  มีฝนตกมากกว่า  2,000  ม.ม.ต่อปี   สภาพป่า ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าไผ่     ป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบแล้ง  ป่าดิบเขา     ซึ่งป่าในภาคตะวันตก  ไม่ถูกทำลาย มากนัก    เพราะมีคนอยู่น้อย    และ สภาพภาวะสงคราม  ทั้งในอดีต   มีผู้ก่อการร้าย   และ ปัญหาสงคราม ในประเทศเพื่อนบ้าน    และ  สนามกับระเบิดที่มีมาก ตาม แนวตะเข็บ ชายแดนภาคตะวันตกมีอาณาเขตทิศเหนือจรดภาคเหนือ ทิศตะวันตกจรดพม่า ทิศใต้จรดภาคใต้ และ ทิศตะวันออก จรดภาคกลาง ประกอบด้วย พื้นที่ของจังหวัดตากบางส่วน จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์บางส่วน

         ภาคตะวันตก   มีลักษณะพิเศษคือ  ยังมีผืนป่าต่อเนื่องกันถึง  17,910  ตารางกิโลเมตร  และ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ  และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถึง  8,775   ตารางกิโลเมตร  และ ประกาศ เพิ่มอยู่เรื่อยๆ   ภายใต้การจัดการแผนแม่บทเดียวกัน   โดยมีการจัดการ ป่าไม้และสัตว์ป่าสมัยใหม่   โดย  ถือเอาการอนุรักษ์  ครอบคลุมพื้นที่หากิน  ของสัตว์ป่า   ทั้งหมด ในทุกฤดูกาล   ของป่าในภาคตะวันตก

         เนื่องจากป่ามีความอุดมสมบูรณ์   ทำให้ภาคนี้  มีความหลากหลายของนกมากที่สุด  เพราะ  นกซึ่งมีแหล่งกำเนิด ในเขตย่อย  ไซโนหิมาลัย  ( Sino - Himalayan  Sub - Region  ) หลายชนิด แพร่ กระจายเข้ามาถึงตอนกลางของภาคนี้  โดย แพร่กระจายลงมาใต้สุด  ที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี     และ นกที่มีแหล่งกำเนิดในเขตย่อยซุนดา  (  Sundaic  Region ) หลายชนิด แพร่กระจาย เข้ามาถึง ตอนกลางของภาคนี้  โดยแพร่กระจายขึ้นไปเหนือสุด  ที่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม  จังหวัดกาญจนบุรี  แต่บางชนิด    คือ นกบั้งรอกแดง  ( Raffle ' s Malkoha )  แพร่กระจายขึ้นไปสูง  ถึง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร  และ  นกพรานผึ้ง  ( Malaysian Honeyguide )   แพร่กระจายขึ้นไปสูง ถึง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุ้มผาง  จังหวัดตาก    โดยเฉพาะนกกะลิงเขียดหางหนาม  ( Rachet - tailed Treepie  )  ซึ่งพบเฉพาะ   ที่เขตอุทยาน แห่งชาติแก่งกระจาน  บริเวณยอดเขาพะเนินทุ่ง  และ   เชิงเขาที่เรียกเป็นภาษากะเหรี่ยง  หรือ กะหร่าง  ว่า  ยอด งะ - งัน - นี - กะ - ยวก - ตอง   หรือ  รู้จักกันในนาม ยอดพันห้า  หรือ  ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี   ตามแนว ตะเข็บ ชายแดนไทย - พม่า

          ในภาคตะวันตก   มีนกประจำถิ่นบนที่ราบ  และ เชิงเขา  ที่ไม่พบในภาคอื่น  อยู่    3 ชนิด  คือ นกเค้าใหญ่สีคล้ำ   ( Dusky Eagle - Owl )  นกเงือกกรามช้างปากเรียบ  ( Plain -pouched Hornbill )   และ  นกกะลิงเขียดหางหนาม  (  Rachet - tailed Treepie )      มีนกอีก 2 ชนิด  ที่ส่วนใหญ่แพร่กระจาย อยู่ในภาค ตะวันตก  แต่มีส่วนน้อยแพร่กระจายเข้าไปในภาคเหนือ   คือ  นกปรอดโอ่งหน้าผากเทา  ( White - throated Bulbul )     และ  นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง  (  Olive Bulbul )  

         ส่วนนกประจำถิ่น   บน ที่ราบ  และ เชิงเขา  ชนิดอื่นๆ  มักจะมีการแพร่กระจาย เข้าไปในภาคอื่นๆ   ด้วย  แต่ส่วนมาก จะเป็นชนิดย่อยเดียวกับที่พบใน  ย่าน  อินโดเบอร์มิส  ( Indo - Burmese )     ทางด้านใต้สุด  ของ  ภาคตะวันตก จะพบนกประจำถิ่น ที่มีแหล่งกำเนิด อยู่ในเขตย่อยซุนดา  ( Sundaic Sub - Region )  แพร่กระจายเข้ามาถึงมากมายหลายชนิด  รวมทั้งนกที่ถูกคุกคามจนน่ากลังว่าจะสูญพันธุ์หลายชนิด  เช่น  นกหว้า  (Great Argus )  นกชนหิน  (Helmeted Hornbill )   ด้วย   หลายชนิดแพร่กระจายเข้ามาถึง  อุทยานฯ   แก่งกระจาน  เช่น  นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา  (  Grey -rumped Treeswift )     นกหกใหญ่   ( Blue - rumped Parrot )  นกเขียวก้านตองใหญ่   ( Greater Green Leafbird )   ไก่นวล  ( Long -billed Partridge )  ไก่จุก  ( Crested Wood Patridge )  นกหัวขวานปีกแดง ( Crimson - winged Woodpecker )  นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง   (  Buff -rumped Woodpecker  )    นกกาน้อยหงอนยาว  ( Crested Jay )  นกจาบดินหัวดำ  ( Black - capped  Babble )  นกเงือกหัวหงอก   ( White - crowned  hornbill )   บางชนิดแพร่กระจายไปถึงอุทยานแห่งชาติ  เขาแหลม  จง กาญจนบุรี  เช่น  นกจาบคาเคราแดง  ( Red - beared  Bee - eater )   นกโพระดกคางแดง   ( Red - throated Barbet )    นกพญาปากกว้างเล็ก  ( Black   and   Yellow  Broadbill )   นกปรอดหงอนตาขาว  ( Buff - vented  Bulbul  )  นกกางเขนน้ำหลังแดง   ( Chestnut - naped Forktail )   นกจับแมลงอกแดง  ( Maroon - breasted  Flycatcher  )    นกปลีกล้วยท้องเทา  ( Grey - breasted  Spiderhunter )     นกกระทาสองเดือย   (  Ferruginous  Wood  Patridge )  นกกาฝากท้องสีส้ม  ( Oange - bellied Flowerpecker )  

       นอกจากนี้   ตามบริเวณ  ที่ราบลุ่มแม่น้ำสายใหญ่ๆ  ที่ยังมีป่าดิบแล้ง  อุดมสมบูรณ์  ยังเป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญยิ่ง ของ  นกหายาก หลายชนิด  เช่น  นกยูง  ( Green Peafowl )  พญาแร้ง  ( Red - headed Vulture )

        ในภาคตะวันตก  จะ พบนกประจำถิ่นที่มีแหล่งกำเนิด อยู่ในเขต ย่อยไซโนหิมาลายัน  (Sino - Himalayan )  แพร่กระจายเข้ามาจากภาคเหนือด้วย  แต่เนื่องจาก  บริเวณป่าดิบเขาในภาคตะวันตกมีน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เมื่อใกล้ไปทางด้านใต้  ทั้งนี้เพราะ ยอดเขาสูงๆ  มีไม่กี่แห่ง จำนวนชนิด ของนกภูเขา เหล่านี้ จึงมีน้อย   หลายชนิดแพร่กระจายไปถึงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   เช่น นกปรอดหัวตาขาว (  Flavescent Bulbul )  นกโพระดกคางเหลือง ( Golden - throated Barbet )  นกพญาไฟแม่สะเรียง ( Short - b9illed Minivet )  นกอีแพรดคอขาว (White -throated Fantail )  นกเสือแมลงคอสีตาล ( Black -eared Shrike - babbler )  นกเงือกคอแดง   ( Rufous - necked Hornbill )    นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล   (  Rusty - naped Pitta )  นกปากนกแก้วหูเทา  ( Black-throated Parrotbill)    นกปีกแพรสีเขียว ( Green Cochoa )  นกเขาลายเล็ก ( Little Cuckoo - Dove )   

        แหล่งดูนกที่สำคัญในภาคตะวันตก    ได้แก่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง  ทุ่งใหญ่นเรศวร  ห้วยขาแข้ง  แม่น้ำพาชี  และ สลักพระ  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  เขาแหลม เอราวัณ  เขาสามร้อยยอด   ศรีนครินทร์    และ เฉลิมรัตนโกสินทร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   มีความหลากหลายของนก  มากกว่าพื้นที่อนุรักษ์ใด  ในประเทศไทย
พรรณไม้และสัตว์ป่าที่น่าสนใจ

ผักกูด
วงจรชีวิตของผีเสื้อ
ผีเสื้อแก่งกระจานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

แก่งกระจาน แอดเวนเจอร์ พอยท์
41 หมู่ 6 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/01474
ชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งเรือยาง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน-ลุ่มน้ำเพชรบุรี
081-6163613,080-0597933 line id=0816163613
adventure09@hotmail.com,webmaster@adventurespoint.com
ทุกวัน 8.00-18.00 น.

แก่งกระจาน แอดเวนเจอร์ พอยท์ รีสอร์ท | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง